goldbeck


Autostāvvietas un kemperu novietnes “Ceļinieks ” apmaksa

Autostāvvieta vieglajam mašīnām:

1 EUR/ stundā vai 6 EUR/ dienā (līdz attiecīgā datuma 24.00 neatkarīgi no sākuma laika)


Autostāvvieta mikroautobusiem, kemperiem un taml. transporta līdzekļiem:

12 EUR/diennaktī (24.st. no maksājuma veikšanas brīža)

Izmantošanas noteikumi
 1. Šī autostāvvieta (Autostāvvieta) ir privātīpašums. Autostāvvietā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus (Transportlīdzekļi) ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Autostāvvietas lietošanas noteikumu (Noteikumi) ievērošanas kontroli veic SIA “Goldbeck Quelle”, reģistrācijas Nr. 42103058995, Juridiskā Adrese: Kolberģis 4 – 9, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350, Latvija, Tel. +37126356200, e-pasts – info@goldbeck.lv, www.goldbeck.lv, turpmāk saukta Goldbeck
 2. Noteikumi, pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par Autostāvvietas lietošanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm. Līgums par Autostāvvietas lietošanu tiek noslēgts ar brīdi, kad Transportlīdzekļa lietotājs novieto Transportlīdzekli Autostāvvietā, tādejādi izsakot gribu lietot Autostāvvietu
 3. Transportlīdzekļa lietotājs ir tiesīgs lietot Autostāvvietu par maksu uz patstāvīgi izvēlētu laiku, samaksājot priekšapmaksu atbilstoši Autostāvvietā noteiktajai tarifa likmei, kas redzama uz ziņojuma dēļa vai Goldbeck tīmekļa vietnē. Priekšapmaksa maksājama uzsākot Autostāvvietas lietošanu izmantojot mobilo lietotni.
 4. Transporta līdzekļa lietotājam tiek piešķirts bezmaksas apdomas laiks 15.min, kura laikā lietotajam ir tiesības izlemt par pakalpojuma izmantošanu.
 5. Autostāvvietas lietošanai par maksu tiek izmantota mobilā lietotne, kas sasniedzama nolasot QR kodu uzpaziņojuma dēļa vai arī ieejot caur Goldbeck tīmekļa vietni www.goldbeck.lv un nospiežot saiti (Pogu) > [Autostāvvietas “Ceļinieks” apmaksa] Transportlīdzekļa lietotājam papildus Noteikumiem jāievēro arī maksājumu pakalpojumu sniedzēja nosacījumi. Šajā gadījumā tā ir SEB banka.
 6. Noteikumu un līguma par maksājumu pakalpojumiem nosacījumu atšķirīgas interpretācijas gadījumā piemērojami Noteikumi.
 7. Ja tehnisku iemeslu deļ nav iespējams veikt apmaksu caur internetu , transportlīdzekļa īpašnieks par to paziņo zvanot vai ar SMS uz tel.26621937, norādot transporta līdzekļa Nr.
 8. Noteikumu ievērošanas kontroli veic Goldbeck pārstāvji patstāvīgi, izmantojot tehniskos līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), un Goldbeck pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem.
 9. Goldbeck veic Transportlīdzekļu īpašnieku (turētāju) datu apstrādi, lai nodrošinātu līguma izpildi, un uzglabā tos līdz līguma izpildei un līdz noilguma beigām. Datu subjekts var pieprasīt informāciju par saviem datiem, veikt izmaiņas vai pieprasīt datu dzēšanu, iesniegt iebildumus un pieprasīt ierobežot apstrādi, īstenot tiesības uz datu pārnesamību un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes gadījumā dati var tikt nodoti Goldbeck pilnvarotiem parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. Ar detalizētāku informāciju par datu apstrādi var iepazīties www.goldbeck.lv sadaļā Privātuma politika.
 10. Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs par Autostāvvietā novietotā Transportlīdzekļa un tajā esošā īpašuma drošību.
 11. Reklāmas materiālu piedāvāšana vai to reklamēšana, preču izplatīšana, ierīču, kas atskaņo reklāmas audio materiālus vai piekabju ar reklāmas materiāliem izvietošana bez iepriekšējas vienošanās ar Goldbeck ir aizliegta. Par reklāmas izvietošanu autostāvvietā bez saskaņojuma piemērojams 500 EUR līgumsods.
 12. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta atbilstoši norādēm par vieglo pasažieru vai mikroautobusu un kemperu novietošanu, normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, informatīvajām zīmēs, horizontālajiem ceļa apzīmējumiem, un neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem lietotājiem.
 13. Goldbeck ir tiesības piemērot līgumsodu EUR 20 (Divdesmit eiro un 00 centi) apmērā, par ko tiek izrakstīta soda kvīts gadījumos ja stāvvieta izmantota bez apmaksas, pārsniedzot 4.p-tā noradīto laiku vai ja Autostāvvieta tiek lietota, pārkāpjot Noteikumu 12.punkta prasības. Līgumsods netiek piemērots ja transporta līdzekļa īpašnieks ir veicis Noteikumu 7.p-tā minētās darbības
 14. Līgumsods izslēdz zaudējumu atlīdzību. Līgumsoda samaksa jāveic 14 dienu laikā no soda kvīts izrakstīšanas. Pēc līgumsoda piemērošanas Transportlīdzeklis nekavējoties jāizbrauc no Autostāvvietas.
 15. Noteikumu 12.punkta pārkāpumu gadījumos vai ilgstošu pārkāpumu (ilgst vairāk par 48 stundām) gadījumos Goldbeck ir tiesības veikt Transportlīdzekļa pārvietošanu vai, pamatojoties uz Civillikuma 1735. un 1736. pantu, izlietot aizturējuma tiesības. Transportlīdzekļa pārvietošanas izmaksas sedz Transportlīdzekļa lietotājs. Transportlīdzekļa aizturējuma tiesību izlietojums tiek pārtraukts pēc piemērotā līgumsoda samaksas.